مشاور وزیر آموزش و پرورش: خانواده باید کانون آرامش اعضای آن باشد