رییس دادگستری اهر: باید برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی فرهنگ سازی شود