شمال تهران واقعا زیباست/دوست دارم پرسپولیس تهاجمی بازی کند/معلوم نیست در ایران بمانم