500 میلیاردتومان صرفه جویی درچادرملو اردکان بااستفاده ازفناوری بومی