اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وارد خراسان شمالی شدند