لزوم برگزاری انتخابات بر اساس اصل «همدلی و همزبانی ملت و دولت»