کاهش پنج میلیارد مترمکعبی سالانه آب مخازن زیرزمینی کشور