حقوق مسلم و مشروع شیخ النمر توسط سران سعودی پایمال شده است