ناامن کنندگان خاورمیانه شکست می خورند/ پلهای پشت سر را خراب نکنید