یکی از وظایف مجامع دینی اشاعه سبک زندگی ایرانی اسلامی است