مدال برنز الهی در دوومیدانی و پیروزی تیم گلبال بر چین