داعش مسئولیت حمله تروریستی امروز در کراچی را به عهده گرفت