آل سعود با اجرای حکم شیخ نمر، حکم نابودی خود را نیز صادر می کند