امام جمعه بوشهر: خانواده تراز اسلام خانواده ای فرهیخته و پر از مهر و محبت است