144 مجموعه ورزشی - فرهنگی کارگری در کشور در دست ساخت است