علم‌الهدی: ارشاد متولی یک مشت مطرب است و برای خدا و پیغمبر پول ندارد