هاشمی رفسنجانی: زمانی اسناد جنگ در انبارهای نمور زیرزمین بود /ملتی که کتاب ندارد، فر هنگ ندارد