موضوع تعیین قیمت خودرو ۲ هفته دیگر دراین شورا بررسی می شود