تسهیلات ویژه بانکی برای ناشران در نظر گرفته می‌شود