رییس شورای شهر شیراز: شوراها، عامل پیوند جریان های سیاسی هستند