موضوع تعیین قیمت خودرو ۲ هفته دیگر دراین شورای بررسی می شود