جوامع غیراسلامی در عمل به مفاهیم قرآنی از ما پیشی نگیرند