بیانیه جمعیت دفاع ازملت فلسطین به مناسبت روز تنفر جهانی ازاسرائیل