استفاده از مکان‌های تخصصی برای فدراسیون‌ها رایگان شد