500 نفر برای حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه امام(ه) ثبت نام کرده اند