توانمندسازی زنان در بخش اقتصادی رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد