آمریکا باید به شدت به تهدیدات چین و ایران پاسخ دهد