تقوای واقعی لذت بردن از راز و نیاز با خدا را نصیب انسان می کند