طرح آمایش رشته‌های ورزشی استان‌های کشور امسال انجام می‌شود