ایران همانند خانه ی دومم است/ فامیل و دوستانم نمی گذاشتند به ایران بیایم/ شمارش اعداد و احوالپرسی هنر