دست کم هفت کشته در حمله طالبان به شورای علمای استان هلمند