هاشمي‌نسب: دربي جمعه حساسيت بسياري دارد /عدد «4» را من باید نشان بدهم نه دیگران