هدایت قابلیت‌های سرمایه‌گذاری با شناسایی شاخص‌های توسعه