چندین گذرگاه مرزی گروه‌های مسلح بین سوریه و لبنان مسدود شد