قلعه‌نويي:‌داربي داربي است و حساس/ پول نداشتيم، قهرمان نشديم