52درصد مساحت کهگیلویه و بویراحمد پوشیده از جنگل است