رییس گروه دوستی پارلمانی ایرلند جنوبی و ایران: توافق هسته ای به نفع همه کشورهاست