ايران جز سه کشور برتر آسيا در زمينه پيشگيري از بيماري هاي خوني