مرکز آموزش فنی و حرفه ای، نیاز مبرم مردم دولت آباد +سند