تصاویری از تجمع بزرگ حوزویان در اعتراض به صدور حکم ...