استاندار : حفاظت از بافت تاریخی باید با هدف افزایش گرایش به زندگی در آن باشد