اظهارات اخیر اوباما اوج نیازمندی آمریکا به مذاکره را نشان می‌دهد