ارتقای ورزش گیلان نیازمند حمایت وزارت ورزش و جوانان است