شاخص ذرات معلق در هوای تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافت