داستان خبری که حذف شد/ دار و دسته اصفهانی ها در فوتبال ایران مشکل ساز شده اند