۱۵۰کارشناس حقوقی در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی فعالیت می کنند