اخطار بانک مرکزی به بانک‍‍‌ها برای تکمیل لیست بدهکاران بانکی