مراسم تودیع ومعارفه بخشدار شهر زواره اردستان انجام شد