سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در کراچی پاکستان را محکوم کرد