مشکلات آموزشی؛ رفاهی و صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی شد